Systemy Informatyczne

Systemy Informatyczne ERP

Konsolidacja finansowa

Konsolidacja finansowa

Czas to pieniądz

Zawodowi analitycy finansowi w większości pragną ograniczenia czasu, który potrzebny jest na zbieranie i sprawdzanie danych, większą wagę przykładają bowiem do analizy biznesu. Rygorystyczne przepisy i terminy sprawozdawcze są jednak w tej materii sporym utrudnieniem.

Wspieranie procesu raportowania zarządczego, jak i obowiązkowych raportów sprawozdawczych w przedsiębiorstwach, które charakteryzują się złożoną bądź rozproszoną strukturą, jest procesem wyjątkowo obciążającym i czasochłonnym.

Konsolidacja w BI

Proces konsolidacji przeprowadzany na podstawie rozwiązania Comarch Business Intelligence obejmuje:

 • Polskie Standardy Rachunkowości,
 • IFRS – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
 • GAAP,
 • i inne.

Dzięki rozwiązaniu Comarch BI możesz cieszyć się pełną realizacją procesów konsolidacji finansowej przy pomocy popularnych metod konsolidacji kapitałów:

 • metoda pełna,
 • metoda proporcjonalna,
 • metoda praw własności.

Funkcjonalność

Rozwiązanie dedykowane jest głównie działom finansowym i księgowym, które mogą zasilać system aktualnymi danymi bez interwencji ze strony działu informatycznego. Podobnie odbywa się to w przypadku wprowadzania korekt.

Dyrektorzy finansowi zyskują w ten sposób szybszy dostęp do raportów oraz mogą lepiej koordynować prace nad procesem konsolidacji finansowej.

Podstawowe wspierane zagadnienia:

 • Konwersja na waluty,
 • Eliminacja transakcji wewnątrz grupy,
 • Eliminacja niezrealizowanych zysków,
 • Księgowanie rozliczeń międzyokresowych,
 • Kalkulacja wartości firmy oraz eliminacja wartości inwestycji.

Wśród skonsolidowanych sprawozdań finansowych, które mogą być efektem pracy systemu, są między innymi:

 • Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 • Skonsolidowany bilans,
 • Skonsolidowany rachunek zysków i strat,
 • Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
 • Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 • I inne.